Kalsang Gyatso
Prisoner
Tashi Damdul
Prisoner
Tsering Choephel
Prisoner
Tenzin Namgyal
Prisoner
Tsegyam
Prisoner
Tsering Norbu
Prisoner
Choephel
Prisoner
Gyakyab
Prisoner
Lodoe palden
Prisoner
Lodoe Gyatso
Prisoner
Tashi Choeying
Prisoner
Choechok
Prisoner
Lobsang Lhundup
Prisoner
Karma
Prisoner
Jinpa Gyatso
Prisoner
Lobsang Sangye
Prisoner
Woechung Gyatso
Prisoner
Lhamo Dolkar
Prisoner
Khenrab
Prisoner
Jangchup Ngodup
Prisoner
Rinchen Namdol
Prisoner
Tsultrim Gonpo
Prisoner
Dhongye
Prisoner
Sogru Abhu
Prisoner
Namsey
Prisoner
Pema Gyatso
Prisoner
Monlam Kyi
Prisoner
Tenzin Choephel
Prisoner
Jampa
Prisoner
Phuntsok
Prisoner
Sherap
Prisoner
Shakya
Prisoner
Nyida
Prisoner
Kelsang
Prisoner
Nesang
Prisoner
Choeje
Prisoner
Tenzin Gelek
Prisoner
Dorjee Rabten
Prisoner
Yama Tashi
Prisoner
Ngawang Lhundup
Prisoner
Gedhar
Prisoner
Gelek
Prisoner
Gelek Tenzin
Prisoner
Gedhun
Prisoner
Gedhun Choekyi Nyima
Prisoner
Gedhun Gyatso
Prisoner
Gelong
Prisoner
Geyok
Prisoner
Gonpo
Prisoner
Gyakloe
Prisoner
Ngawang Namdol
Prisoner
Gyaltsen
Prisoner
Gyaltsen Wangmo
Prisoner
Gyara Tsering Samdup
Prisoner
Gyatrul
Prisoner
Gyawu
Prisoner
Jamdol
Prisoner
Jampa
Prisoner
Jampa
Prisoner
Jampa Chung
Prisoner
Jampa Dawa
Prisoner
Ngawang Namgyal
Prisoner
Jampa Kalsang
Prisoner
Jampa Penpa
Prisoner
Jampa Tsultrim
Prisoner
Jamphel Choejor
Prisoner
Jamphel Tharchin
Prisoner
Jamyang Dargyal
Prisoner
Jamyang Gyatso
Prisoner
Jangchup Dolma
Prisoner
Jangchup Gyaltsen
Prisoner
Jigme
Prisoner
Ngawang Phurdon
Prisoner
Jigme Gyalpo
Prisoner
Jigme Gyatso
Prisoner
Kalsang
Prisoner
Kalsang Dargyal
Prisoner
Kalsang Kyab
Prisoner
Kalsang Ngawang
Prisoner
Karma
Prisoner
Karma Choenyi
Prisoner
Karma Lodoe
Prisoner
Karma Rinchen
Prisoner
Ngawang Rabjor
Prisoner
Karma Woeser
Prisoner
Khando
Prisoner
Khechok Sangmo
Prisoner
Khedon Yonten
Prisoner
Khedup Gyatso
Prisoner
Khetsun Yeshi
Prisoner
Kunchok Choephel
Prisoner
Kunchok Jigme
Prisoner
Kunchok Phuntsok
Prisoner
Kunchok Tenzin
Prisoner
Ngawang Samten
Prisoner
Kunchok Thinley
Prisoner
Kunga Jigme
Prisoner
Kunsang
Prisoner
Kyigen
Prisoner
Lekshay Choedar
Prisoner
Lekshay Choesang
Prisoner
Lekshay Dukda
Prisoner
Lekshay Gelek
Prisoner
Lekshay Gyatso
Prisoner
Lekshay Kunga
Prisoner
Ngawang Sungrab
Prisoner
Lekshay Lharak
Prisoner
Lekshay Loden
Prisoner
Lekshay Lodoe
Prisoner
Lekshay Ngawang
Prisoner
Lekshay Nyima
Prisoner
Lekshay Samten
Prisoner
Lekshay Tendar
Prisoner
Lekshay Tendar
Prisoner
Lekshay Tengye
Prisoner
Lekshay Tenzin
Prisoner
Ngawang Tensang
Prisoner
Lekshay Tharchin
Prisoner
Lekshay Thupten
Prisoner
Lekshay Tsering
Prisoner
Lekshay Tsering
Prisoner
Lekshay Yeshi
Prisoner
Lhakpa
Prisoner
Lhakpa Dorjee
Prisoner
Lhakpa Tsering
Prisoner
Lhakpa Tsering
Prisoner
Lhakyi
Prisoner
Ngawang Thuchen
Prisoner
Lhundup
Prisoner
Lo Bum
Prisoner
Lo Tsundue
Prisoner
Lobsang
Prisoner
Lobsang Choedak
Prisoner
Lobsang Choedak
Prisoner
Lobsang Choephel
Prisoner
Lobsang Dawa
Prisoner
Lobsang Gelek
Prisoner
Lobsang Gyaltsen
Prisoner
Ngawang Tsenyi
Prisoner
Lobsang Gyatso
Prisoner
Lobsang Jinpa
Prisoner
Lobsang Lungtok
Prisoner
Lobsang Namgyal
Prisoner
Lobsang Phuntsok
Prisoner
Lobsang Sherab
Prisoner
Lobsang Tenzin
Prisoner
Lobsang Tenzin
Prisoner
Lobsang Thanyon
Prisoner
Lobsang Thinley
Prisoner
Ngawang Tsetan
Prisoner
Lobsang Tsering
Prisoner
Lobsang Tseten
Prisoner
Lobsang Tsomo
Prisoner
Lobsang Tsundue
Prisoner
Lobsang Tsultrim
Prisoner
Lobsang Tsultrim
Prisoner
Lobsang Tsultrim
Prisoner
Lobsang Wangmo
Prisoner
Lodoe
Prisoner
Lodoe Choezom
Prisoner
Ngawang Tsundue
Prisoner
Lodoe Tenzin
Prisoner
Losel
Prisoner
Lubum Tashi
Prisoner
Lungtok
Prisoner
Makho
Prisoner
Marphog
Prisoner
Mawoe
Prisoner
Mazo
Prisoner
Migmar Tsering
Prisoner
Monlam Choeying
Prisoner
Ngawang Wangmo
Prisoner
Namdol Donsang
Prisoner
Namdol Kalsang
Prisoner
Namdol Wangmo
Prisoner
Namgyal
Prisoner
Ngangkho
Prisoner
Ngawang
Prisoner
Ngawang Choephel
Prisoner
Ngawang Choezom
Prisoner
Ngawang Damchoe
Prisoner
Ngawang Dolma
Prisoner
Ngawang Woeser
Prisoner
Ngawang Dolser
Prisoner
Ngawang Jinpa
Prisoner
Ngawang Jugney
Prisoner
Ngawang Kalsang
Prisoner
Ngawang Namgyal
Prisoner
Ngawang Palyang
Prisoner
Ngawang Tendar
Prisoner
Ngawang Tenzin
Prisoner
Ngawang Tenzin
Prisoner
Ngawang Tenzin
Prisoner
Ngawang Yangchen
Prisoner
Ngawang Thonglam
Prisoner
Ngawang Tsering
Prisoner
Ngawang Tsomo
Prisoner
Ngawang Tsomo
Prisoner
Ngawang Wangyur
Prisoner
Ngawang Yangdol
Prisoner
Ngawang Yeshi
Prisoner
Ngawang Soepa
Prisoner
Ngawang Zompa
Prisoner
Ngodup
Prisoner
Ngawang Yangdol
Prisoner
Ngodup
Prisoner
Norbu
Prisoner
Norbu
Prisoner
Norbu Jamyang
Prisoner
Nordi
Prisoner
Nyima Dhondup
Prisoner
Nyima Kalsang
Prisoner
Nyima Tenzin
Prisoner
Palchen
Prisoner
Paljor Wangyal
Prisoner
Ngawang Youdon
Prisoner
Pasang
Prisoner
Pasang
Prisoner
Pasang Wangmo
Prisoner
Pasang
Prisoner
Pema
Prisoner
Pema
Prisoner
Pema
Prisoner
Pema Dorjee
Prisoner
Pema Wangyal
Prisoner
Penpa
Prisoner
Ngawang Soepa
Prisoner
Pendor
Prisoner
Penpa
Prisoner
Penpa Choedon
Prisoner
Penpa Dolma
Prisoner
Penpa Lhakyi
Prisoner
Penpa Tsering
Prisoner
Penzin
Prisoner
Phuntsok
Prisoner
Phuntsok
Prisoner
Phuntsok
Prisoner
Ngodup
Prisoner
Phuntsok Gachoe
Prisoner
Phuntsok Dolkar
Prisoner
Phuntsok Samten
Prisoner
Phuntsok Sonam
Prisoner
Phurbu Tsering
Prisoner
Phurchok
Prisoner
Ralpa
Prisoner
Rigzin
Prisoner
Rigzin
Prisoner
Rigzin Wangyal
Prisoner
Pema Choedon
Prisoner
Rinchen Dhondup
Prisoner
Rinchen Gyatso
Prisoner
Rinchen Pema
Prisoner
Rinchen Gyurme
Prisoner
Samdup
Prisoner
Samdup La
Prisoner
Samten
Prisoner
Sang Sang
Prisoner
Sangay
Prisoner
Sangay Choedon
Prisoner
Pema Kelsang
Prisoner
Sangay Tenphel
Prisoner
Sangkyi Wangmo
Prisoner
Sangmo
Prisoner
Sherap
Prisoner
Sherap Choephel
Prisoner
Sholpa Dawa
Prisoner
Soepa
Prisoner
Sogon
Prisoner
Sonam Choephel
Prisoner
Sonam Phuntsok
Prisoner
Penpa Drugyal
Prisoner
Sonam Tsering
Prisoner
Ta Bum
Prisoner
Tachen
Prisoner
Tachoe
Prisoner
Takdu Gya
Prisoner
Tashi
Prisoner
Tashi Dhargyal
Prisoner
Tashi Dhondup
Prisoner
Tashi Dhondup
Prisoner
Tashi Dhondup
Prisoner
Penpa Tsering
Prisoner
Tashi Lhamo
Prisoner
Tashi Migmar
Prisoner
Tashi Namgyal
Prisoner
Tenpa
Prisoner
Tenpa Gyaltsen
Prisoner
Tenpa Yeshi
Prisoner
Tenphel Choeying
Prisoner
Tenzin
Prisoner
Tenzin
Prisoner
Tenzin
Prisoner
Phenthok
Prisoner
Tenzin
Prisoner
Tenzin Choedak
Prisoner
Tenzin Choedon
Prisoner
Tenzin Choedon
Prisoner
Teznin Choephel
Prisoner
Tenzin Choephel
Prisoner
Tenzin Dolma
Prisoner
Tenzin Dorjee
Prisoner
Tenzin Gyaltsen
Prisoner
Tenzin Jigme
Prisoner
Phuntsok
Prisoner
Tenzin Namgyal
Prisoner
Tenzin Samten
Prisoner
Thekchoe
Prisoner
Tharchin
Prisoner
Thongmon
Prisoner
Thupten Jigme
Prisoner
Thupten Kelsang
Prisoner
Thupten Norsang
Prisoner
Thupten Tsering
Prisoner
Thupten Yangphel
Prisoner
Phuntsok Dhondup
Prisoner
Thupten Sangpo
Prisoner
Topden Sangay
Prisoner
Topgyal
Prisoner
Topgyal
Prisoner
Tra-Sil
Prisoner
Thinley
Prisoner
Thinley Dhondup
Prisoner
Tsechok
Prisoner
Tse Dor
Prisoner
Tsedup
Prisoner
Phuntsok Gonpo
Prisoner
Tselha
Prisoner
Tsering Choekyi
Prisoner
Tsering Choezom
Prisoner
Tsering Gonpo
Prisoner

330 of 5107 documents