Kalsang Gyatso
Prisoner
Tashi Damdul
Prisoner
Tsering Choephel
Prisoner
Tenzin Namgyal
Prisoner
Tsegyam
Prisoner
Tsering Norbu
Prisoner
Choephel
Prisoner
Gyakyab
Prisoner
Lodoe palden
Prisoner
Lodoe Gyatso
Prisoner
Tashi Choeying
Prisoner
Choechok
Prisoner
Lobsang Lhundup
Prisoner
Karma
Prisoner
Jinpa Gyatso
Prisoner
Lobsang Sangye
Prisoner
Woechung Gyatso
Prisoner
Lhamo Dolkar
Prisoner
Khenrab
Prisoner
Jangchup Ngodup
Prisoner
Rinchen Namdol
Prisoner
Tsultrim Gonpo
Prisoner
Dhongye
Prisoner
Sogru Abhu
Prisoner
Namsey
Prisoner
Pema Gyatso
Prisoner
Monlam Kyi
Prisoner
Tenzin Choephel
Prisoner
Jampa
Prisoner
Phuntsok
Prisoner
Sherap
Prisoner
Shakya
Prisoner
Nyida
Prisoner
Kelsang
Prisoner
Nesang
Prisoner
Choeje
Prisoner
Tenzin Gelek
Prisoner
Dorjee Rabten
Prisoner
Yama Tashi
Prisoner
Ngawang Lhundup
Prisoner
Gedhar
Prisoner
Gelek
Prisoner
Gelek Tenzin
Prisoner
Gedhun
Prisoner
Gedhun Choekyi Nyima
Prisoner
Gedhun Gyatso
Prisoner
Gelong
Prisoner
Geyok
Prisoner
Gonpo
Prisoner
Gyakloe
Prisoner
Ngawang Namdol
Prisoner
Gyaltsen
Prisoner
Gyaltsen Wangmo
Prisoner
Gyara Tsering Samdup
Prisoner
Gyatrul
Prisoner
Gyawu
Prisoner
Jamdol
Prisoner
Jampa
Prisoner
Jampa
Prisoner
Jampa Chung
Prisoner

60 of 5107 documents